Zatorland- Nauka poprzez rozrywkę

Regulamin Parku

Regulamin obowiązujący na terenie Parków Rozrywki ZATORLAND

Przed Państwem wiele godzin niezapomnianych wrażeń. Ważne jednak jest, aby podczas radosnej zabawy pamiętać o zachowaniu zgodnym z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Oznacza to przede wszystkim nienarażenie zdrowia własnego oraz innych osób oraz uprzejme zachowanie w stosunku do pozostałych gości Parku. Bezpieczeństwo odwiedzających Parki ZATORLAND jest dla nas najważniejsze. Mogą Państwo wspomóc nasze starania w tym, stosując się do postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Parku i miejsc parkingowych, stanowiącego umowną podstawę użytkowania Parków ZATORLAND.

1. Parkowanie

Na naszych parkingach obowiązują przepisy i znaki drogowe polskiego kodeksu ruchu drogowego. W celu zapewnienia ruchu bezkolizyjnego, użytkownik pojazdu zobowiązany jest stosować się do poleceń obsługi parkingu. Parkowanie dozwolone jest tylko na przewidzianych do tego celu miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, powodujący utrudnienia w ruchu, zostanie usunięty na koszt i ryzyko właściciela. Parking prowadzony jest przez DINOZATORLAND Sp. z o.o. jest parkingiem bezpłatnym niestrzeżonym. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest przed jego opuszczeniem sprawdzić, czy drzwi, bagażnik, okna i szyberdach są zamknięte oraz czy we wnętrzu pojazdu nie zostały żadne wartościowe przedmioty. Pozostawienie zwierząt w pojeździe jest zabronione. DINOZATORLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie. Dotyczy to również szkód powstałych na skutek działania sił wyższych, takich jak: burza, pożar, gradobicie, eksplozja etc. oraz innych nieprzewidzianych wydarzeń. Wyłączenie prawa do rekompensaty nie dotyczy szkód powstałych na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej pracowników DINOZATORLAND Sp. z o.o. Roszczenia odszkodowawcze są możliwe tylko w przypadku zgłoszenia szkody personelowi w głównym biurze przed opuszczeniem któregokolwiek z parków ZATORLAND, o ile zgłoszenie szkody jest wykonalne.

2. Cennik

Wstęp na teren parków ZATORLAND możliwy jest tylko przez wyznaczone wejścia, za okazaniem ważnego biletu wstępu. Bilety należy zachować do kontroli podczas całego pobytu w którymkolwiek w parków i okazać na żądanie. Wszystkie nabyte wraz z biletem uprawnienia wygasają w momencie opuszczenia terenu parków ZATORLAND. WSTĘP NA TEREN CZĘŚCI ROZRYWKOWO GASTRONOMICZNEJ JEST BEZPŁATNY. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków personel może zabronić wstępu na teren parków ZATORLAND lub mogą one zostać wyproszone z ich terenu.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zabrania się wprowadzania na teren parków ZATORLAND psów oraz innych zwierząt Na obszarze wszystkich parków ZATORLAND należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Grillowanie jest zabronione na terenie całego Parku. Palenie jest kategorycznie zabronione. Palić można wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach. Zabrania się wspinania się i przechodzenia przez kraty bezpieczeństwa, barierki, blokady, płoty i mury. Zabrani się dotykania eksponatów. Zabrania się wnoszenia na teren parków ZATORLAND Sp. z o.o. broni i innych niebezpiecznych przedmiotów (pistoletów, noży, łańcuchów itp.) Należy stosować się do zaleceń personelu firmy DINOZATORLAND. Zabrania się umyślnego hałasowania i słuchania głośnej muzyki. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie na teren parków ZATORLAND rowerów, hulajnóg, skuterów, deskorolek itp. W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: deszcze, marznący deszcz, opady śniegu itp. istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. W celu zwiększenia bezpieczeństwa gości konieczne jest zachowania podwyższonej ostrożności na terenie parków ZATORLAND poprzez noszenie butów z podeszwą odporną na ślizganie się, zrezygnowanie z szybkiego poruszania się i biegania oraz korzystanie z istniejących poręczy. Zabrania się kąpieli i wstępowania do wszelkich zbiorników wodnych na terenie parków ZATORLAND. Osoby z zachorowaniami i zakłóceniami serca i obiegu krwi itp., kobiety w ciąży, wchodzą n teren parku na własną odpowiedzialność.

4. Korzystanie z urządzeń i atrakcji w parku rozrywki

Odwiedzający mogą korzystać z dostępnych w Parku urządzeń rozrywkowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Prosimy bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. W stosunku do osób, które celowo i świadomie nie przestrzegają regulaminu, instrukcji obsługi urządzeń oraz poleceń personelu Parków ZATORLAND, personel ma prawo wydać trwały lub tymczasowy zakaz korzystania z danej atrakcji, bez prawa do rekompensaty. Dotyczy to również prób przepychania się w kolejce do kasy. Prosimy o zrozumienie, iż korzystanie z urządzeń rozrywkowych podlega określonym ograniczeniom. Informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie internetowej, tablicach informacyjnych ulokowanych przy wejściu do Parków ZATORLAND oraz przy poszczególnych urządzeniach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek niedostosowania się do regulaminu użytkowania poszczególnych urządzeń lub szkody powstałe w wyniku własnego niedbalstwa, bądź umyślnego działania. W przypadku przerwy w dostawie prądu spowodowanej przez burzę, wichurę lub innego typu zdarzenia i zaistniałym w związku z tym przestojem urządzeń nie przewiduje się całkowitego ani częściowego zwrotu uiszczonej za wstęp opłaty. Podczas silnego wiatru, ograniczonej widoczności lub innych szczególnie niekorzystnych warunków pogodowych obsługa Parków ZATORLAND jest zobowiązana wstrzymać pracę niektórych urządzeń i atrakcji dla bezpieczeństwa odwiedzających. Również w tym przypadku wyklucza się możliwość nawet częściowego zwrotu opłaty za wstęp.

5. Korzystanie z placów zabaw

Korzystanie z urządzeń rozrywkowych, placów zabaw i obiektów o podobnym charakterze na terenie parków ZATORLAND odbywa się na własną odpowiedzialność. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci.

6. Obowiązek nadzoru

Apelujemy do rodziców i opiekunów grup zorganizowanych o staranne wypełnienie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru. DINOZATORLAND Sp. z o.o. nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

DINOZATORLAND Sp. z o.o. odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek zawinionego naruszenia istotnych warunków umowy lub spowodowane rażącym niedbalstwem, bądź winą umyślną swoich pracowników. DINOZATORLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności firmy DINOZATORLAND Sp. z o.o. w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub uszkodzenia ciała odwiedzających. DINOZATORLAND Sp. z o.o. nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów użytkowanych, takich jak telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne, kolczyki etc. w trakcie korzystania z atrakcji.

8. Przestój urządzeń

W przypadku zaistnienia konieczności wyłączenia urządzeń i pojazdów mechanicznych z pracy, np. z powodu napraw, przeglądów technicznych, siły wyższej, niekorzystnych warunków pogodowych, zasadniczo nie przewiduje się zwrotu poniesionej opłaty.

9. Zgłoszenie szkód

Wszelkie urządzenia w Parkach ZATORLAND są starannie konserwowane i nadzorowane. Jeśli pomimo to użytkownik poniósł niezawinioną szkodę (materialną, osobistą lub inną) powinien zgłosić ją przed opuszczeniem terenu któregokolwiek z parków w głównym biurze. Prosimy o zgłaszanie się również wtedy, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na skutek zaistniałego zdarzenia szkoda może wystąpić w terminie późniejszym. Roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, jeśli możliwe i wykonalne w trakcie pobytu na terenie parków ZATORLAND zgłoszenie nastąpi dopiero po ich opuszczeniu.

10. Reklama oraz oferowanie towarów i usług

Reklama oraz oferowanie towarów i usług na terenie wszystkich parków ZATORLAND, włącznie z parkingami i miejscami przed wejściem do parków są dozwolone tylko za wcześniejszym pisemnym pozwoleniem zarządcy obiektu. Dotyczy to również przeprowadzania na terenie parków badań opinii publicznej i liczenia odwiedzających. Agitacja i manifestacja na rzecz organizacji, związków, wspólnot interesów i innych inicjatyw przy użyciu wszelkiego rodzaju środków są zabronione na terenie parków ZATORLAND oraz we wnętrzu wszelkich obiektów i urządzeń rozrywkowych. Działania takie podlegają bez wyjątku sankcjom w postaci wydalenia z terenu parków, pociągnięcia do odpowiedzialności cywilno-prawnej oraz złożenia doniesienia na policję o zakłócaniu porządku wewnętrznego.

11. Prawo gospodarza obiektu

DINOZATORLAND Sp. z o.o. ma prawo do usunięcia bez rekompensaty z terenu parków ZATORLAND osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu lub przebywających na ich terenie bez ważnego biletu. Osoba, która zakłóca spokój innych gości, korzysta z urządzeń znajdujących się na terenie parków niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń personelu, nie respektuje znaków nakazu lub w inny sposób zakłóca porządek publiczny, może zostać wydalona z terenu parków bez prawa zwrotu uiszczonej za wstęp opłaty. DINOZATORLAND Sp. z o.o. ma prawo wykorzystywać w celach promocyjnych zdjęcia osób i obiektów znajdujących się na terenie parków ZATORLAND.

Życzymy Państwu spokojnego i miłego dnia oraz beztroskiej zabawy w Parkach ZATORLANDU.

Zarząd DINOZATROLAND Sp. z o.o.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.