Regulamin zakupu biletów

Przed rozpoczęciem korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Dane osobowe
IV. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
V. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Warunki zawierania umów sprzedaży
VII. Zasady sprzedaży biletów
VIII. Metody płatności
IX. Koszt, termin i metody dostawy
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Polityka prywatności (Ochrona danych osobowych)
XII. Pliki “Cookies”
XIII. Prawa Autorskie
XIV. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

Internetowy System Sprzedaży Biletów prowadzony jest przez ZATORLAND Sp z o.o. z siedzibą w Zatorze, adres: ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, NIP: 551 22 52 345, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@zatorland.pl, tel. 667 979 220.
Internetowy System Sprzedaży Biletów działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internetowy System Sprzedaży Biletów, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Warunkiem złożenia zamówienia w Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Internetowy System Sprzedaży Biletów prowadzi sprzedaż detaliczną biletów na zwiedzanie i korzystanie z atrakcji udostępnionych w ramach prezentowanych ofert.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.
INTERNETOWY SYSTEM SPRZEDAŻY – internetowy system sprzedaży biletów Usługodawcy umożliwiający złożenie Zamówienia.
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – ZATORLAND Sp z o.o. z siedzibą w Zatorze, adres: ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, NIP: 551 22 52 345.
OBIEKT – obiekt świadczący usługi rozrywkowe i rekreacyjne, do którego wstęp umożliwiony jest poprzez bilet zakupiony w Systemie.

BILET – potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem, przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi odbiór w opaskomacie zlokalizowanym przy głównym wejściu na teren Obiektu opaski stanowiącej właściwy bilet wstępu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Biletu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. Dane osobowe

ZATORLAND Sp z o.o. zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji albo w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy biletów lub ich rezerwacja na naszej Stronie nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
Opis ochrony danych oraz prawa Klienta zostały zawarte w utworzonej przez nas Polityce prywatności.

IV. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów korzystanie z Usługi elektronicznej, polegającej na możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży biletów.
Świadczenie Usługi elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów i prezentowanych w nim materiałów.

V. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

Świadczenie Usługi elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Internetowym Systemie Sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, drukarka umożliwiająca wydruk zakupionych biletów, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa lub smartfon z dostępem do Internetu.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. Warunki zawierania umów sprzedaży

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego biletu na warunkach podanych w jego opisie. Cena biletu uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
Cena biletu uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
Zawarcie Umowy sprzedaży:
Do zawarcia Umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w poprzedniej sentencji, zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

VII. Zasady sprzedaży biletów

Klient dokonuje wyboru rodzaju biletu. Opcjonalnie, Klient może wybrać dodatkowe produkty w ramach oferty, jeżeli została przewidziana taka możliwość. W celu zamówienia biletu nie jest wymagane wskazanie konkretnego terminu korzystania z usług. Po dokonaniu stosownych wyborów, Klient powinien zweryfikować stan swojego zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych przejść do realizacji zamówienia. Po wprowadzeniu i sprawdzeniu wszystkich danych należy przejść do płatności i dokonać jej przy użyciu platformy Blue Media. Realizacja płatności przebiega zgodnie z Regulaminem operatora systemu Blue Media. Zapłata jest regulowana z rachunku bankowego Klienta. Zakup biletu realizowany jest natychmiast. Zakupione bilety są przekazywane Klientowi drogą e-mailową, w formacie. pdf gotowym do wydrukowania. Klient winien zakupiony bilet wydrukować lub dokonać skanowania zamieszczonego w jego treści kodu kreskowego bezpośrednio z ekranu smarfona w opaskomacie znajdującym się przy głównym wejściu na teren Obiektu. Zeskanowanie kodu kreskowego spowoduje wydanie przez opaskomat opaski stanowiącej właściwy bilet wstępu, co oznaczać będzie wykorzystanie biletu elektronicznego. Pojedynczy bilet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko jedną osobę. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu bilet utraci ważność, a Klient nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego biletu. Zniszczenie wydrukowanego biletu może spowodować niemożność weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na teren obiektu. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie biletu przez Klienta (we własnym zakresie) i ponowna próba wykorzystania biletu (zeskanowanie kodu kreskowego w opaskomacie). Bilety do Parku Rozrywki Zatorland ważne są do końca bieżącego sezonu, tj. do 24-10-2021r. Jednocześnie, z uwagi na nieregularne godziny pracy, prosimy o sprawdzenie godzin, w których park jest czynny w terminie planowanej wizyty.

VIII. Odstąpienie od Umowy 

Klient ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – przed jego upływem (tj.14 dni od dnia zawarcia umowy). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym należy wskazać numer zamówienia, którego to odstąpienie dotyczy należy przesłać drogą elektroniczną na adres info@zatorland.pl W celu zgłoszenia odstąpienia od umowy można również skorzystać z zamieszczonego tutaj formularza , który po uzupełnieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: info@zatorland.pl 

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy, nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane bilety. Zwrot taki będzie realizowany na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpił transfer.

IX. Metody płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: przelew bankowy, blik lub karta płatnicza.
Płatności za bilety można dokonywać jedynie poprzez platformę Blue Media. Klient może zapłacić za zamówienie przelewem bankowym, nawet jeśli nie posiada konta w systemie Blue Media, nie trzeba być zarejestrowanym w tym systemie. Po wypełnieniu danych i wybraniu banku, następuje przekierowanie na stronę banku klienta, skąd dokonywany jest przelew.
Klient może również dokonać płatności kartą płatniczą Visa lub Mastercard. W tym przypadku, po wypełnieniu danych i wybraniu tej formy płatności, następuje przekierowanie do formularza dot. danych karty płatniczej.

X. Koszt, termin i metody dostawy

Zakupione bilety w formacie pdf będą przekazywane Klientowi drogą mailową (na adres skrzynki e-mail podany w trakcie rejestracji w Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów) po zakończeniu procedury płatności za Zamówienie.

Zniżki, promocje i rabaty nie sumują się.

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego

Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.). Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gdy jest to niezbędne, dla oceny niezgodności Produktu z Umową, zgłoszenie należy dostarczyć na adres: Park ZATORLAND, ul. Parkowa 7, 32-640 Zator.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. Reklamacje związane ze Świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zatorland.pl lub pisemnie na adres: Park ZATORLAND, ul.Parkowa 7, 32-640 Zator.
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

XII. Polityka prywatności (Ochrona Danych Osobowych)

Internetowy System Sprzedaży Biletów dba o ochronę prywatności Klientów. Internetowy System Sprzedaży Biletów stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również z ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Dane podawane przez Klienta Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy sprzedaży. Aktualne dane Klienta będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Administratorem danych osobowych jest ZATORLAND Sp z o.o. z siedzibą w Zatorze, adres: ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, NIP: 551 22 52 345.

XIII. Pliki „cookies”

Internetowy System Sprzedaży Biletów Usługodawcy używa plików„cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XIV. Prawa autorskie

Zakup biletu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych przez Klienta Produktów.
Sprzedawane w Systemie bilety oraz forma ich sprzedaży za pośrednictwem www objęte są prawami autorskimi. Zarówno Klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Produktów.

XV. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów zawierane są zgodnie z prawem polskim. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. ZATORLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).
Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między stronami – Internetowym Systemem Sprzedaży, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Regulations for online purchases

Before you make use of our Online Ticket Sales System, You are requested to read thoroughly these Online Ticket Sales Regulations.

I. General provisions
II. Definitions
III. Personal data
IV. Type and extent of e-services
V. Terms of rendering services and conluding e-service contracts 
VI. Terms of making a sales deal 
VII. Terms of tickets sales
VIII. Order cancellation
IX. Methodes of payment
X. Cost, deadlines and delivery methodes
XI. Complaint procedure
XII. Privacy policy (personal data protection)
XIII. Cookie files
XIV. Copyright
XV. Final provisions

I General provisions

The Online Ticket Sales System is run by ZATORLAND Sp z o.o. z siedzibą w Zatorze, adres: ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, NIP: 551 22 52 345, the place of business and the address for services:  Parkowa Str. 7, 32-640 Zator, the e-mail address: info@zatorland.pl, tel. 0048 667 979 220.
These Regulations are applicable to the Online Ticket Sales System and they determine the type and extent of the services rendered online via the Online Ticket Sales System as well as the ruls of rendering these services, terms of making sales deals and theier cancellation, and the complaint procedure.
Every customer intending to make use of the Online Ticket Sales System is obliged to observe the provisions of these Regulations. It is obligatory for customers to learn these Regulations and to accept them in order to place an order for tickets via the Online Ticket Sales System. The Online Ticket Sales System renders retail sales of tickets that enable visiting and using attractions provided within presented offers. 

In all matters not covered by these Regulations, the provisions of the Act of Rendering Electronic Services from 18 July 2002 (Journal of Laws No. 144, pos. 1204, as amended),  the Consumer Right Act from 30 May 2014 r. (Journal of Laws No. 2014 pos. 827), the Civil Code from 23 April 1964 (Journal of Laws No. 16, pos. 93, as amended) and other appropriate provisions of Polish law are applicable. 

II Definitions

WORKING DAY – one day from Monday to Friday excluding public holidays.
ORDER FORM – form available on website that enables placing orders.
CONSUMER – natural person, who performs legal action with the enterpreneur not directly related to his economic or professional activity.
CUSTOMER – client who intends to make or has made a Sales Deal with the Seller.
REGULATIONS  – these Regulations of the Online Ticket Sales System.
ONLINE TICKET SALES SYSTEM – Online Ticket Sales System of the Service Provider enabling placing orders.
SELLER, SERVICE PROVIDER – ZATORLAND Sp z o.o. z siedzibą w Zatorze, adres: ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, NIP: 551 22 52 345.

FACILITY – facility rendering entertainment and recreational services upon tickets purchased via the Online Ticket Sales System.

TICKET  –  confirmation of a deal made by the Seller and the Customer sent online and enabling collection of the wrist band, i.e. the proper entrance ticket from the wrist band machine located at the main entrance of the Facility. The writs band enables the Customer to enterance and making use of the services rendered by the Facility to the extent corresponding with the fee paid by the Customer.
DEAL – a deal on the sales of tickets made by the Seller and the Customer via the Online Ticket Sales System.
SERVICE RECIPIENT – natural person, legal person or business unit without legal personality which gains legal capacity upon law and makes use of  an e-service.
E-SERVICE  – service rendered online by the Service Provider in favour of the Service Recipient via the Online Ticket Sales System.
ORDER – Customer’s decalration of intent constituting an offer of making a Ticket Sales Deal with the Seller. 

III Privacy policy

ZATORLAND Sp. z o.o. cares in particular for processing and protection of the Customer’s personal data as well as meets all requirements arising from the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 from 27 April  2016 on the protection of natural persons with regard to processing personal data and on the free movement of such data as well as on the repeal of the directive 95/46/WE – so called GDPR – General Data Protection Regulation. 

Providing by Customers their personal data in the Registration Form or in the Order Form is optional, however, the ticket purchase or its reservation online will not be possible without it (applies to data marked as obligatory). Description of the data protection and the Customer’s right are contained in the Service Provider’s  Privacy Policy.

IV Type and extent of e-services

The Service Provider enables making Ticket Sales Deals via the Online Ticket Sales System. Rendering of the e-service in favour of the Service Recipient via the Online Ticket Sales System follows the rules determined in these Regulations. The Service Provider has a right to post advertisement content in the  Online Ticket Sales System. The advertisement content in question forms integral part of the Online Ticket Sales System and of the materials posted in it. 

V Terms of rendering services and conluding e-service contracts  

Rendering of the e-service indicated in chapter III point 1 of these Regulations is free of charge.  The Deal on E-services which consists in placing orders via the Online Ticket Sales System is made for an idefinite period and is terminated at the moment of placing an order or ceasing it by the Service Recipient. 
The technical requirements which are necessary for co-operation with the computer system used by the Service Provider: a computer with the Internet access, e-mail access, Web browser or a smartphone with the Internet access.
The Service Recipient is obliged to use the Online Ticket Sales System in a manner consistent with the law and morality, and with respect for personal interests and copyright of third parties. The Service Recipient is obliged to enter the factually correct data. The Service Recipient is prohibited to provide illegal content. 

VI Terms of making a sales deal  

Information presesnted in the Online Ticket Sales System does not constitute an offer in the meaning of the law.  At the moment of placing an order, the Customer makes an offer of purchase of the specific ticket on terms indicated in its description. 

The ticket prices presented in the Online Ticket Sales System are depicted in Polish zloty (PLN) and include all components, also the VAT tax. 

The ticket prices presented in the Online Ticket Sales System are binding at the time of placing the order by the Customer. These prices will not be altered regardless of the price alternation in the Online Ticket Sales System, which can be made in respect of individual Products after placing an order by the Customer.

Making of a Sales Deal:
Placing an order by the Customer by use of the methodes provided by the Seller is necessary for making a Sales Deal.
After placing the order, the Seller will promptly confirm its receipt which is binding for the Customer.  The order confirmation will be sent via e-mail. After receiving the e-mail mentioned in the previous sentence by the Customer, the Sales Deal between the Customer and the Seller is considered made. 

VII Terms of ticket sales 

The customer chooses the kind of ticket. Optionally, the Customer may choose additional products within the offer, if such possibility is provided for. Indication of a specific date of taking use of the services is not necessary.
The Customer makes appropriate choices, verifies the order status and confirms the correctness of the data provided. Then the order execution should take place. After entering and proving of all data, the payment by use of the Blue Media System should be made. The payment is processed in accordance with the Regulations of the payment operator of the Blue Media System. The payment is settled from the Customer’s bank account. The purchase of the ticket is processed immediately. The purchased tickets are delivered to the Customer via e-mail in a pdf. file ready to print. The Customer shall print the purchased ticket or scan the bar code placed in it directly from a smartphone screen at the wrist band machine located at the main entrance to the Facility. Once the ticket has been scanned, the wrist band machine will provide the Customer with the wrist band, i.e. the proper entrance ticket. At this moment the online ticket becomes invalid. A single ticket entitles to taking use of the services by only one person. The online ticket shall not be photocopied, scanned or copied in any other way. Shall such a pratice be detected, the ticket will be invalidated and the Customer would not be able to claim for a refund for such a ticket. Any damage to a printed ticket may cause unability of verification of the bar code and as a result unability of entering the Facility. The online tickets are vaild within the 2021 season, i.e. to 24 October 2021. Due to irregular working hours of the Facility during individual months, the Customers are requested to check the working hours of the Faciclity at the planned date of visit.

VIII Order cancellation 

The Customer has a right to cancell the order for any reason within 14 days since the date of purchase.  Shall the online ticket be used with the consent of the Consumer before 14 days since the date of purchase, the right to order cancellation will be lost. To keep the deadline the Consumer shall send a statement of withdrawal from the Sales Deal within 14 days since the date of purchase.  The statement of withdrawal with the order number to which the withrawal applies shall be sent at the e-mail address: info@zatorland.pl  

In the event of order cancellation, the order is considered void and the Consumer is free of any obligations. The subject of the Sales Deal shall be returned unchanged and the Seller shall make a refund for the unused tickets. The refund will be made to the Consumer’s bank account from which the transfer was made. 

IX Methodes of payment 

The Seller allows the following methodes of payment: bank transfer, contactless payment or credit card. Payments for the tickets can be made solely via the Blue Media System. The Customer does not need to be registered in the Blue Media System to make the payment. Once the Customer’s data has been entered and the bank selected, the Customer is forwarded to his bank’s website. In the event of payments made by use of a credit card, the Customer is forwarded to a form regarding the credit card. 

X Cost, deadlines and delivery methodes 

The purchased tickets will be delivered to the Customer in a pdf. file by e-mail (to the e-mail address entered during registration in the Online Ticket Sales System) after completing the payment procedure. 

Discounts shall not be added up.

XI Complaint procedure 

The legal basis and the Seller’s responsibility extent towards the Customer who is a Consumer are specified in the Civil Code from  23 April 1964 (Journal of Laws No. 16, pos. 93, as amended).

Notification on the product non-conformity as well as submitting a proper request may be lodged by e-mail. Where necessary for conformity assessment procedure, the notification shall be sent to: Amusement Park ZATORLAND, Parkowa Str. 7, 32-640 Zator.
The Seller shall respond to the Customer’s request immediately, not later than within 14 days. The response to the complaint will be sent to the e-mail addres given by the Customer or in any other method indicated by the Customer.
In the event of a complaint made by a Customer who is not a Consumer, the lack of handling the complaint within 14 days is unequivocal with its acceptance.
Complaints on rendering e-services via the Online Ticket Sales System can be lodged by the Service Recipient via e-mail to the address: info@zatorland.pl or can be sent by post to the address: Amusement Park ZATORLAND, Parkowa Str. 7, 32-640 Zator.
The above complaint shall include comprehensive information on the subject of complaint, in particular the type and date of the irregularities and the contact data. The information provided will make handling of the complaint by the Service Provider much easier and faster. 

XII Privacy policy (personal data protection) 

The Online Ticket Sales System has been developed to protect the Customers’ privacy and the proper technical and organizational means that provide personal data protection have been applied.  Any transmitted data is secured against disclosure to unauthorized persons as well as against its processing with violation of the applicable law.
The possibility of personal data processing results from the Customers’ consent on their own and from statutory authorisation to processing data essential for exectution of the order as well as of handling possible complaints and to faciliate future purchases.  Personal data is not processed or used for any other purpose.
The data provided by Customers of the Online Ticket Sale System is used for accounting purposes, to contct the Customer and for other avtivities related to the performance of the Deal. The current Customer’s data will be available to other entities, insofar as it is necessary for the perfomance of the Deal.
In accordance with applicable law the Customers’ data can be made available to entities entiteled to receive it, including the competent judicial authorities.
The data controller is: ZATORLAND Sp. z o.o. with the headquarters in Zator, ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, NIP: 551 22 52 345.

XIII Cookie files 

The Online Ticket Sales System uses cookie files. No change to the browser settigns by the Service Recipient is tantamount to giving consent for their use. Installation of cookies is necessary for the proper supply of services in the Online Ticket Sales System. The cookie files contain information essential for the proper functioning of the Online Ticket Sales System, in particuar those requiring authorisation. The content of the cookies does not allow identification of the Service Reicpient. The personal data is not processed or stored by the cookie files. 

XIV Copyright

The purchase of a ticket does not constitute the acquisition of any copyrithts or any other intellectual property rights to the products purchased by the Customer.
The tickets sold via the Online Ticket Sales System and their online sales are copyrighted. Both the Customer and the third parties are not authorized for production, distribution or reproduction of the Products. 

XV Final provisions

The Deals made via the Online Ticket Sales System are concluded with accordance with Polish law. The Service Provider reserves the right to amend these Regulations. Any amends of these Regulations are binding for the Service Recipient provided that he was properly informed about the amends and could learn them. None of the provisions of these Regulations is intended to infringe the Service Recipient’s rights. In the event of non-compliance of any part of these Regulations with the prevailing  law, the Service Provider declares absolute submission to and application of this law in place of the challenged provision of these Regulations. ZATORLAND Sp. z o.o. is not responsible for the consequences of unauthorized duplication of the once received ticket by the Customer or third parties to whom the data of the received ticket was disclosed (including the printed or electronic copy).
Any disputes arising from the Sale Deals beetwen the parties, i.e. beetwen the Online Ticket Sales System and the Customers shell be settled in the first place by negotiation with the intention of amicable settlement of the dispute. If, however, this would not be possible or would be unsatisfactory for either party, the disputes shall be settled by a court of general jurisdiction. Any disputes between the Service Provider and the Service Recipient (the Customer) who is also a Consumer are submitted to competent courts in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure from 17 November 1964 (Journal of Law No. 43, pos. 296, as amended).
Any disputes beetwen the Service Provider and the Service Recipient (the Customer) who is not a Consumer are submitted to the court competent for the Service Provider’s headquarters.ZATORLAND Sp z o.o. z siedzibą w Zatorze, adres: ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, NIP: 551 22 52 345

BILETY ZAKUPIONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NALEŻY WYMIENIĆ W OPASKOMACIE PARKU NA OPASKĘ, KTÓRA JEST WŁAŚCIWYM BILETEM!


BILET DLA MALUCHA:
Zawartość biletu jest tożsama z zawartością Biletu zakupionego przez rodzica (zawartość zobacz poniżej) oraz możliwość korzystania z urządzeń placów zabaw (huśtawki, trampoliny, zjeżdżalnie itp.), piaskownic „Wykopaliska”, Strefy Aktywnego Odkrywcy, Małpi Gaj (NOWOŚĆ!) oraz Dmuchańca (NOWOŚĆ!)

BILET ULGOWY ORAZ BILET NORMALNY OBEJMUJĄ:
• WSTĘP DO PARKU RUCHOMYCH DINOZAURÓW
• WSTĘP DO PARKU MITOLOGII (REJS TRAMWAJEM WODNYM – 10 ZŁ, WYNAJĘCIE ROWERKA WODNEGO – 15 ZŁ, PŁATNE NA MIEJSCU W PRZYSTANI)
• WSTĘP DO PARKU OWADÓW
• SEANS W KINIE 5D EXTREME
• SEANS W KINIE 3D 360
• ZWIEDZANIE DOMU SZALONEGO NAUKOWCA
• MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO SKORZYSTANIA Z ATRAKCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE CAŁEGO PARKU – KOLEJKI, KARUZELE, TRAMPOLINY, PLACE ZABAW ITP. (Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ URUCHAMIANYCH ZA POMOCĄ MONET, NP. AUTOMATYCZNE BUJAKI ITP.)

ATRAKCJE Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM WZROSTOWEGO:
• Karuzela “Słoniki” – od 90 cm (Lunapark)
• Wieża Drop’n’twist – od 90 cm (Lunapark)
• Diabelski Młyn – od 90 cm (Lunapark)
• Karuzela “Merry-Go-Round” – od 90 cm (Lunapark)
• Karuzela „Clown” – od 90 cm (Park Owadów)
• Robal Coaster – od 95 cm (Park Owadów)
• Minigokarty – od 95 cm (Park Owadów)
• Karuzela „Strażak” – od 95 cm (Lunapark) NOWOŚĆ!
• Miasteczko Ruchu Drogowego – od 100 cm (Park Owadów)
• Basen z łódkami – od 100 cm (Park Owadów)
• Park Linowy “Zdobywcy Olimpu” – od 100 cm (Park Mitologii)
• Wieża „Zeus Swing Tower” – od 105 cm (Park Mitologii) NOWOŚĆ!
• Autodrom – od 110 cm (Lunapark)
• Dinocoaster – od 110 cm (Lunapark)
• Plac Zabaw „Robaki-rozrabiaki” – od 110 cm (Park Owadów)
• Karuzela “Crazy Raft” – od 130 cm (Lunapark)
• Karuzela “Twist’n’swing” – od 135 cm (Lunapark)

Pozostałe atrakcje na terenie całego parku nie są uwarunkowane wzrostem.
M.in.:
• Małpi Gaj – brak ograniczeń (Lunapark) NOWOŚĆ!
• Strefa Aktywnego Odkrywcy – brak ograniczeń (Lunapark)
• Plac Zabaw (Huśtawki, Trampoliny, Zjeżdżalnia Itp.) – brak ograniczeń (Lunapark)
• Plac zabaw – brak ograniczeń (Park Mitologii)
• Ścianka wspinaczkowa – brak ograniczeń (Park Mitologii oraz Park Owadów)
• Huśtawki – brak ograniczeń (Park Mitologii)
• Plac Zabaw „Ule” – brak ograniczeń (Park Owadów)
• Dmuchaniec – brak ograniczeń (Park Mitologii) NOWOŚĆ!
• ITP.