Umowa Agencyjna Zatorland

Zleceniodawca:
LEMARPOL Sp. o. z o.o., ul. Poznańska 478, 05-850 Koprki, NIP 551-22-52-345,

prowadząca działalność Parku Rozrywki ZATORLAND w Zatorze przy ul. Parkowej 7

Agent:
obiekt noclegowy lub biuro podróży podejmujące współpracę ze Zleceniodawcą w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy agencyjnej

§ 1

Przedmiot Umowy

Agent w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów sprzedaży biletów wstępu do Parku Rozrywki ZATORLAND prowadzonego przez Zleceniodawcę.

§ 2

1. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy Zleceniodawca nieodpłatnie udostępnia Agentowi panel do sprzedaży oferowanych przez Zleceniodawcę biletów wstępu do Parku Rozrywki ZATORLAND w Zatorze, w celu ich zakupu przez Agenta i ich dalszej odsprzedaży osobom trzecim, dalej „Klientom” przez indywidualny panel sprzedaży, za cenę oraz na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie.

2. Agentowi za pośrednictwo w świadczeniu usług na rzecz Zleceniodawcy objętych niniejszą Umową nie przysługuje w żadnym zakresie wyłączność, w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego.

3. Agent zobowiązuje się do sumiennego i należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o interesy Zleceniodawcy. Przy ocenie wykonania obowiązków uwzględnia się zawodowy charakter prowadzonej przez Agenta działalności.

4. Agent odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub/i nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez samego Agenta, jak i osoby, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a ponadto Agent odpowiada na zasadzie ryzyka za dostęp nieuprawnionych osób trzecich do systemu sprzedaży Zleceniodawcy.

§3

1.W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Agent zobowiązuje się do nabywania od Zleceniodawcy i dalszej odsprzedaży za pośrednictwem specjalnego systemu sprzedażowego biletów wstępu do Parku Rozrywki ZATORLAND w cenach określonych w partnerskim systemie sprzedaży, a następnie ich dalszej odsprzedaży Klientom. W przypadku zmiany cen jednostkowych biletów, informacja na ten temat zostanie zamieszczona bezpośrednio w systemie sprzedaży. Zmienione ceny biletów względem klientów Agenta obowiązują z chwilą ich wprowadzenia do systemu sprzedaży.

2. Agent zobowiązuje się sprzedawać Klientom bilety wstępu oraz bilety na inne usługi towarzyszące wyłącznie po cenach wskazanych w systemie sprzedaży. Strony dopuszczają odstępstwa od cen wskazanych w zdaniu 1 niniejszego ustępu jedynie na podstawie wspólnych pisemnych ustaleń ze Zleceniodawcą pod rygorem nieważności, w szczególności w materii udzielania Klientom rabatów lub obciążania Klientów dodatkowymi kosztami, które nie wynikają z ustalonych przez Zleceniodawcę cen.

Naruszenie obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie przez Agenta, skutkować będzie nałożeniem na niego przez Zleceniodawcę kary umownej w wysokości: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie, płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty w/w kary umownej.

3. Agent może dokonywać sprzedaży biletów z ustalonym pisemnie ze Zleceniodawcą rabatem tylko za pośrednictwem własnego punktu stacjonarnego. Sprzedaż „online” może odbywać się tylko i wyłącznie bez rabatu w cenach, które obowiązują zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Parku Rozrywki ZATORLAND.

4. Zapłata przez Agenta na rzecz Zleceniodawcy ceny zakupionych biletów wstępu następować będzie na podstawie wystawionej przez Zleceniodawcę faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Zleceniodawcy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Agenta. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Zleceniodawcy.

5. Zleceniodawca zobowiązuje się każdorazowo do sprzedaży Agentowi biletów wstępu w celu ich dalszej odsprzedaży Klientom w liczbie nieprzekraczającej 100 biletów w jednorazowym zakupie. Strony dopuszczają możliwość jednorazowego kupna przez Agenta większej liczby biletów wstępu w celu ich dalszej odsprzedaży za uprzednią zapłatą (przedpłata) na rzecz Zleceniodawcy ceny biletów w pełnej wysokości, dokonanej najpóźniej w chwili udostępnienia biletów przez Zleceniodawcę Agentowi.

§ 4

Wartość wynagrodzenia przysługującego Agentowi z tytułu wykonywania niniejszej Umowy stanowi różnica między preferencyjną ceną zakupionych przez Agenta od Zleceniodawcy biletów wstępu oraz ceną biletów odsprzedanych przez Agenta Klientom z narzutem w wysokości 10% od ceny Zleceniodawcy.

§ 5

Agent wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zleceniodawcę zdjęć wizerunku obiektu, które mogą zostać pobrane przez Zleceniodawcę z jego strony internetowej. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację oraz publikację zdjęć w wersji elektronicznej na stronie internetowej zato.pl

Zgoda powyższa zostaje wyrażona bezterminowo i nieodpłatnie.

§6

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron w każdym czasie.

3. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Agenta, w szczególności niedopełnienia przez Agenta obowiązków określonych w § 2 ust. 3, § 3 ust. 2,3 i 4 niniejszej Umowy.

§7

Agent zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących Zlecającego, na których udostępnienie określonemu podmiotowi nie wyraził zgody w formie pisemnej, uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez względu na ich treść oraz formę udostępnienia („Informacje poufne”). Za Informacje poufne Strony uznają w szczególności informacje o kontrahentach Zlecającego, polityce cenowej, warunkach handlowych (innych niż ceny towarów), technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych i wszelkie dane stanowiące tajemnicę handlową. Informacje poufne nie mogą być przez Agenta ujawniane osobom trzecim ani też wykorzystywane w jakiejkolwiek formie dla celów innych niż związanych z realizacją postanowień umowy. Tajemnicą nie są objęte informacje ogólnie dostępne. Klauzula ta obowiązuje w trakcie trwania umowy, a także przez okres pięciu lat od dnia jej rozwiązania. W przypadku naruszenia przez Agenta obowiązków zawartych w niniejszym paragrafie, Zlecającemu przysługują uprawnienia określone w § 3 ust. 2 zdanie 3 niniejszej Umowy na zasadach i w terminach w nim wskazanych.

§ 8

1. Spory wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Strony poddają pod sąd właściwy rzeczowo dla miasta Bielsko – Biała.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zleceniodawca:

LEMARPOL Sp. o. z o.o., ul. Poznańska 478, 05-850 Koprki, NIP 551-22-52-345,

prowadząca działalność Parku Rozrywki ZATORLAND w Zatorze przy ul. Parkowej 7

Agent:
obiekt noclegowy lub biuro podróży podejmujące współpracę ze Zleceniodawcą w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy agencyjnej

§1

Przedmiot Umowy

Agent w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów sprzedaży biletów wstępu do Parku Rozrywki ZATORLAND prowadzonego przez Zleceniodawcę.

§2

 1. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy Zleceniodawca nieodpłatnie udostępnia Agentowi panel do sprzedaży oferowanych przez Zleceniodawcę biletów wstępu do Parku Rozrywki ZATORLAND w Zatorze, w celu ich zakupu przez Agenta i ich dalszej od sprzedaży osobom trzecim, dalej „Klientom” przez indywidualny panel sprzedaży, za cenę oraz na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie.
 2. Agentowi za pośrednictwo w świadczeniu usług na rzecz Zleceniodawcy objętych niniejszą Umową nie przysługuje w żadnym zakresie wyłączność, w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego.
 3. Agent zobowiązuje się do sumiennego i należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o interesy Zleceniodawcy. Przy ocenie wykonania obowiązków uwzględnia się zawodowy charakter prowadzonej przez Agenta działalności.
 4. Agent odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub/i nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez samego Agenta, jak i osoby, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a ponadto Agent odpowiada na zasadzie ryzyka za dostęp nieuprawnionych osób trzecich do systemu sprzedaży Zleceniodawcy.

§3

1.W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Agent zobowiązuje się do nabywania od Zleceniodawcy i dalszej odsprzedaży za pośrednictwem specjalnego systemu sprzedażowego biletów wstępu do Parku Rozrywki ZATORLAND w cenach określonych w panelu dostępu klienta, a następnie ich dalszej odsprzedaży Klientom. W przypadku zmiany cen jednostkowych biletów, informacja na ten temat zostanie zamieszczona bezpośrednio w panelu dostępu klienta. Zmienione ceny biletów względem klientów Agenta obowiązują z chwilą ich wprowadzenia do systemu sprzedaży. W przypadku podniesienia lub obniżenia cen cennikowych,  partnerzy nie mogą korzystać z cen promocyjnych np. z okazji Dnia Dziecka, oferowanych przez określony okres przez Zleceniodawcę jego gościom. Partnerzy otrzymują stały upust w wysokości 5% od cen cennikowych.

 1. Agent zobowiązuje się sprzedawać Klientom bilety wstępu oraz bilety na inne usługi towarzyszące wyłącznie po cenach wskazanych w systemie sprzedaży. Strony dopuszczają odstępstwa od cen wskazanych w zdaniu 1 niniejszego ustępu jedynie na podstawie wspólnych pisemnych ustaleń ze Zleceniodawcą pod rygorem nieważności, w szczególności w kwestii udzielania Klientom rabatów lub obciążania Klientów dodatkowymi kosztami, które nie wynikają z ustalonych przez Zleceniodawcę cen.

Naruszenie obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie przez Agenta jak również treści § 7 niniejszej umowy, skutkować będzie nałożeniem na niego przez Zleceniodawcę kary umownej w wysokości: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie, płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty w/w kary umownej.

 1. Agent może dokonywać sprzedaży biletów z ustalonym ze Zleceniodawcą rabatem tylko za pośrednictwem własnego punktu stacjonarnego. Sprzedaż „online” może odbywać się tylko i wyłącznie bez rabatu w cenach, które obowiązują zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Parku Rozrywki ZATORLAND.
 2. Zapłata przez Agenta na rzecz Zleceniodawcy ceny zakupionych biletów wstępu następować będzie na podstawie wystawionej przez Zleceniodawcę faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Zleceniodawcy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Agenta. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Zleceniodawcy. Agent wyraża zgodę na otrzymywanie od Zleceniodawcy Faktury VAT pocztą elektroniczną na adres wprowadzony przez Agenta do systemu sprzedaży przy rejestracji konta.
 3. W przypadku braku uregulowania przez Agenta płatności powyżej 7 dni od terminu płatności wskazanego w Fakturze VAT zgodnie z treścią ustępu 4 niniejszego paragrafu, konto Agenta zostanie czasowo (do momentu zapłaty) lub trwale (w przypadku konieczności wszczęcia dochodzenia zaległości płatniczych Agenta na drodze sądowej) zablokowane. Tym samym Agent nie będzie mógł dokonywać zakupu biletów w preferencyjnych cenach. 
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się każdorazowo do sprzedaży Agentowi biletów wstępu w celu ich dalszej odsprzedaży Klientom w liczbie nieprzekraczającej 150 biletów w jednorazowym zakupie (kredyt kupiecki). Strony dopuszczają możliwość jednorazowego kupna przez Agenta większej liczby biletów wstępu w celu ich dalszej odsprzedaży za uprzednią zapłatą (przedpłata) na rzecz Zleceniodawcy ceny biletów w pełnej wysokości, dokonanej najpóźniej w chwili udostępnienia biletów przez Zleceniodawcę Agentowi.

§4

Wynagrodzenie przysługujące Agentowi z tytułu wykonywania niniejszej Umowy stanowi 10% od wartości biletu sprzedanego przez Agenta z uwzględnieniem -5% rabatu dla klientów Agenta od ceny wskazanej w cenniku Zleceniodawcy. (Przykład: Wynagrodzenie Agenta to prowizja w wysokości 10% od biletu sprzedanego w preferencyjnej cenie, np. 50 zł cena cennikowa -5% rabat dla klientów Agenta, tj. 47,50 zł. Wynagrodzenie to 10% od tej kwoty, czyli 4,75 zł.)

§5

Agent wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zleceniodawcę zdjęć wizerunku obiektu, które mogą zostać pobrane przez Zleceniodawcę z jego strony internetowej. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację oraz publikację zdjęć w wersji elektronicznej na stronie internetowej zato.pl

Zgoda powyższa zostaje wyrażona bezterminowo i nieodpłatnie.

§6

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie Porozumienia Stron w każdym czasie.
 3. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Agenta, w szczególności niedopełnienia przez Agenta obowiązków określonych w § 2 ust. 3 i 4, § 3 ust. 1, 2,3, 4 i 5, § 7 niniejszej Umowy.

§7

Agent zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących Zlecającego, na których udostępnienie określonemu podmiotowi nie wyraził zgody w formie pisemnej, uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez względu na ich treść oraz formę udostępnienia („Informacje poufne”). Za Informacje poufne Strony uznają w szczególności informacje o kontrahentach Zlecającego, polityce cenowej, warunkach handlowych (innych niż ceny towarów), technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych i wszelkie dane stanowiące tajemnicę handlową. Informacje poufne nie mogą być przez Agenta ujawniane osobom trzecim ani też wykorzystywane w jakiejkolwiek formie dla celów innych niż związanych z realizacją postanowień umowy. Tajemnicą nie są objęte informacje ogólnie dostępne. Klauzula ta obowiązuje w trakcie trwania niniejszej Umowy, a także przez okres pięciu lat od dnia jej rozwiązania. W przypadku naruszenia przez Agenta obowiązków zawartych w niniejszym paragrafie, Zlecającemu przysługują uprawnienia określone w § 3 ust. 2 zdanie 3 niniejszej Umowy na zasadach i w terminach w nim wskazanych.

§8

 1. Spory wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Strony poddają pod sąd właściwy rzeczowo dla miasta Bielsko – Biała.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

BILETY ZAKUPIONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NALEŻY WYMIENIĆ W OPASKOMACIE PARKU NA OPASKĘ, KTÓRA JEST WŁAŚCIWYM BILETEM!


BILET DLA MALUCHA:
Zawartość biletu jest tożsama z zawartością Biletu zakupionego przez rodzica (zawartość zobacz poniżej) oraz możliwość korzystania z urządzeń placów zabaw (huśtawki, trampoliny, zjeżdżalnie itp.), piaskownic „Wykopaliska”, Strefy Aktywnego Odkrywcy, Małpi Gaj (NOWOŚĆ!) oraz Dmuchańca (NOWOŚĆ!)

BILET ULGOWY ORAZ BILET NORMALNY OBEJMUJĄ:
• WSTĘP DO PARKU RUCHOMYCH DINOZAURÓW
• WSTĘP DO PARKU MITOLOGII (REJS TRAMWAJEM WODNYM – 10 ZŁ, WYNAJĘCIE ROWERKA WODNEGO – 15 ZŁ, PŁATNE NA MIEJSCU W PRZYSTANI)
• WSTĘP DO PARKU OWADÓW
• SEANS W KINIE 5D EXTREME
• SEANS W KINIE 3D 360
• ZWIEDZANIE DOMU SZALONEGO NAUKOWCA
• MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO SKORZYSTANIA Z ATRAKCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE CAŁEGO PARKU – KOLEJKI, KARUZELE, TRAMPOLINY, PLACE ZABAW ITP. (Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ URUCHAMIANYCH ZA POMOCĄ MONET, NP. AUTOMATYCZNE BUJAKI ITP.)

ATRAKCJE Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM WZROSTOWEGO:
• Karuzela “Słoniki” – od 90 cm (Lunapark)
• Wieża Drop’n’twist – od 90 cm (Lunapark)
• Diabelski Młyn – od 90 cm (Lunapark)
• Karuzela “Merry-Go-Round” – od 90 cm (Lunapark)
• Karuzela „Clown” – od 90 cm (Park Owadów)
• Robal Coaster – od 95 cm (Park Owadów)
• Minigokarty – od 95 cm (Park Owadów)
• Karuzela „Strażak” – od 95 cm (Lunapark) NOWOŚĆ!
• Miasteczko Ruchu Drogowego – od 100 cm (Park Owadów)
• Basen z łódkami – od 100 cm (Park Owadów)
• Park Linowy “Zdobywcy Olimpu” – od 100 cm (Park Mitologii)
• Wieża „Zeus Swing Tower” – od 105 cm (Park Mitologii) NOWOŚĆ!
• Autodrom – od 110 cm (Lunapark)
• Dinocoaster – od 110 cm (Lunapark)
• Plac Zabaw „Robaki-rozrabiaki” – od 110 cm (Park Owadów)
• Karuzela “Crazy Raft” – od 130 cm (Lunapark)
• Karuzela “Twist’n’swing” – od 135 cm (Lunapark)

Pozostałe atrakcje na terenie całego parku nie są uwarunkowane wzrostem.
M.in.:
• Małpi Gaj – brak ograniczeń (Lunapark) NOWOŚĆ!
• Strefa Aktywnego Odkrywcy – brak ograniczeń (Lunapark)
• Plac Zabaw (Huśtawki, Trampoliny, Zjeżdżalnia Itp.) – brak ograniczeń (Lunapark)
• Plac zabaw – brak ograniczeń (Park Mitologii)
• Ścianka wspinaczkowa – brak ograniczeń (Park Mitologii oraz Park Owadów)
• Huśtawki – brak ograniczeń (Park Mitologii)
• Plac Zabaw „Ule” – brak ograniczeń (Park Owadów)
• Dmuchaniec – brak ograniczeń (Park Mitologii) NOWOŚĆ!
• ITP.