Regulamin Parku Zatorland

Bezpieczeństwo naszych gości jest dla nas priorytetem,
dlatego prosimy odwiedzających o zapoznanie się z regulaminem
i przestrzeganie jego zasad.

SERDECZNIE WITAMY!
Przed Państwem wiele godzin niezapomnianych wrażeń. Ważne jednak jest, aby podczas radosnej zabawy pamiętać o zachowaniu zgodnym z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Oznacza to przede wszystkim nienarażanie zdrowia własnego oraz innych osób oraz uprzejme zachowanie w stosunku do pozostałych gości Parku. Bezpieczeństwo odwiedzających Park Rozrywki ZATORLAND jest dla nas najważniejsze. Mogą Państwo wspomóc nasze starania w tym, stosując się do  postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Parku i miejsc parkingowych, stanowiącego umowna podstawę użytkowania Parku Rozrywki ZATORLAND.

PARKOWANIE
Parking Parku Rozrywki ZATORLAND jest płatny, niestrzeżony. Szlaban wjazdowy podnosi się automatycznie, a brama wjazdowa nie wydaje biletu wjazdu. Parking należy opłacić i pobrać bilet parkingowy w parkomacie znajdującym się przed wejściem głównym do parku lub w kasach biletowych. Pierwsze 15 minut parkowania od momentu wjazdu są bezpłatne. Pobierana opłata dotyczy postoju pojazdu w danym dniu do momentu opuszczenia parkingu przez pojazd. Wyjazd z parkingu i powrót na parking w tym samym dniu wiąże się z koniecznością uiszczenia kolejnej opłaty parkingowej. Na naszym parkingu obowiązują przepisy i znaki drogowe polskiego Kodeksu ruchu drogowego. W celu zapewnienia ruchu bezkolizyjnego, użytkownik pojazdu zobowiązany jest stosować się do poleceń obsługi parkingu. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na przewidzianych do tego celu miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, powodujący utrudnienia w ruchu, zostanie usunięty na koszt i ryzyko właściciela. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest przed jego opuszczeniem sprawdzić czy drzwi, bagażnik, okna i szyberdach są zamknięte oraz czy we wnętrzu pojazdu nie pozostały żadne wartościowe przedmioty. Pozostawianie zwierząt w pojeździe na terenie parkingu jest zabronione. Zabrania się również pozostawiania w pojazdach na terenie parkingu materiałów łatwopalnych, np. zapalniczek, które mogą stanowić źródło zapłonu w przypadku nagrzania lub przegrzania pojazdu. Park Rozrywki ZATORLAND nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na parkingu stanowiącym jego własność z tytułu jakichkolwiek szkód w ww. pojazdach, w tym z tytułu kradzieży, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie itp. Dotyczy to również szkód powstałych na skutek działania siły wyższej, takiej jak: burza, pożar, gradobicie, eksplozja itp. oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń. Wyłączenie prawa do odszkodowania nie dotyczy szkód powstałych na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej pracowników Parku Rozrywki ZATORLAND. Roszczenia odszkodowawcze będą respektowane
tylko w przypadku zgłoszenia szkody personelowi w biurze Parku przed jego opuszczeniem, w dniu zaistnienia szkody.

CENNIK
Wstęp na teren Parku Rozrywki ZATORLAND jest możliwy tylko przez wyznaczone wejścia, za okazaniem ważnego biletu wstępu. Bilet jednodniowy stanowi opaska zapięcie na nadgarstku (sprawdzana przy bramach wejściowych do poszczególnych parków oraz lunaparku). Opaska niezapięta jest nieważna i nie uprawnia jej posiadacza do wstępu do któregokolwiek z parków tematycznych oraz lunaparku. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie opaski. Jej uszkodzenie lub zerwanie powoduje utratę ważności biletu wstępu. Bilet dwudniowy stanowi opaska zapięta na nadgarstku (sprawdzana przy bramach wejściowych do poszczególnych parków oraz lunaparku). Opaska niezapięta jest nieważna i nie upoważnia jej posiadacza do wstępu do któregokolwiek z parków tematycznych oraz lunaparku. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie opaski. Jej uszkodzenie lub zerwanie powoduje utratę ważności biletu wstępu. Bilet dwudniowy upoważnia do dwudniowego (dzień po dniu) pobytu w Parku Rozrywki ZATORLAND oraz do korzystania z jego atrakcji. Nieskorzystanie
z biletu wstępu przez dwa następujące po sobie dni nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Karnet sezonowy stanowi imienna karta wydawana w kasach biletowych Parku. Karta uprawnia jej posiadacza do wielokrotnych wizyt w Parku Rozrywki ZATORLAND oraz do korzystania z jego atrakcji w trakcie całego sezonu. Kartę należy w przypadku każdej wizyty okazać w kasach biletowych Parku wraz z dokumentem tożsamości. Na tej podstawie posiadaczowi karty zostanie wydana opaska, która należy zapiąć na nadgarstku i która umożliwi przejście przez bramy wejściowe do poszczególnych parków tematycznych oraz lunaparku. Opaska niezapięta jest nieważna i nie upoważnia jej posiadacza do wstępu do któregokolwiek
z parków tematycznych oraz lunaparku. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie opaski. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków personel może zabronić wstępu na teren Parku lub mogą one zostać wyproszone z jego terenu.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zabrania się wprowadzania na teren Parku psów oraz innych zwierząt. Na obszarze całego Parku należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Palenie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach. Zabrania się wspinania i przechodzenia przez kraty bezpieczeństwa, barierki, blokady, płoty, mury oraz liny wytyczają ścieżki spacerowe. Dotykanie eksponatów jest zabronione. Zabrania się wnoszenia na teren Parku broni i innych niebezpiecznych przedmiotów (pistoletów, noży, łańcuchów itp.) oraz szklanych butelek. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie na teren Parku rowerów, hulajnóg, skuterów, deskorolek, łyżew itp. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: deszcz, marznący deszcz, opady śniegu, gradu itp. istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa odwiedzających, konieczne jest zachowanie podwyższonej ostrożności na terenie całego Parku poprzez noszenie obuwia z podeszwa antypoślizgowa, zrezygnowanie z szybkiego marszu i biegania oraz korzystanie z istniejących poręczy. Zabrania się kąpieli i wstępowania do wszelkich zbiorników wodnych na terenie całego Parku.

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH
Odwiedzający mogą korzystać z dostępnych w Parku urządzeń rozrywkowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Prosimy bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. W stosunku do osób, które celowo i świadomie nie przestrzegają postanowień regulaminów korzystania z urządzeń oraz poleceń personelu Parku, personel ma prawo wydać trwały lub tymczasowy zakaz korzystania z danego urządzenia, z nakazem opuszczenia ww. terenu włącznie, bez prawa do rekompensaty.
Dotyczy to również prób przepychania się w kolejce do kasy biletowej. Prosimy o zrozumienie, że korzystanie z urządzeń rozrywkowych podlega określonym ograniczeniom. Informacje na ten temat znajdują się na tablicach z regulaminem korzystania z każdego urządzenia. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek niedostosowania się do regulaminu korzystania z poszczególnych urządzeń rozrywkowych oraz za szkody powstałe na skutek własnego niedbalstwa, bądź działania umyślnego. W przypadku przerwy w dostawie prądu z uwagi na burze, wichure lub innego typu zdarzenie i zaistniałym
w związku z tym przestojem urządzeń, nie przewiduje się całkowitego ani częściowego zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp. Park Rozrywki ZATORLAND zastrzega sobie prawo do przerwania pracy całego obiektu i do poproszenia o opuszczenie tego terenu wszystkich odwiedzających bez prawa do żądania zwrotu poniesionych opłat, w przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych, zagrażających życiu lub zdrowiu odwiedzających Park. Korzystanie z urządzeń rozrywkowych, placów zabaw oraz obiektów o podobnym charakterze, zlokalizowanych na terenie Parku Rozrywki ZATORLAND, odbywa sie na własna odpowiedzialnosc. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełna odpowiedzialność za swoje dzieci. Osoby obciążone chorobami, cierpiące na zakłócenia pracy serca i obiegu krwi itp. oraz kobiety w ciazy korzystają z urządzeń rozrywkowych na własna odpowiedzialnosc.

OBOWIĄZEK NADZORU
Apelujemy do rodziców, opiekunów prawnych i opiekunów grup zorganizowanych o staranne wypełnianie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru nad osobami znajdującymi sie pod ich opieka. Park Rozrywki ZATORLAND nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w ww. zakresie oraz zadnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej w przypadku jakiejkolwiek szkody powstałej na skutek zaniechania rodziców lub opiekunów. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych. Prosimy rodziców i opiekunów, aby przygotowali swoje małe pociechy na spotkanie z ruszającymi się i ryczącymi dinozaurami, tłumacząc im, że są to stworzenia nieprawdziwe, sztuczne i nie powinny się ich bać. Park nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje reakcji emocjonalnych dzieci.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Park Rozrywki ZATORLAND odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek zawinionego naruszenia warunków niniejszego Regulaminu lub spowodowane rażącym niedbalstwem, bądź winą umyślną swoich pracowników. Park Rozrywki ZATORLAND nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe wskutek czynników od Parku niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności Parku Rozrywki ZATORLAND w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub uszkodzenia ciała odwiedzających. Park Rozrywki ZATORLAND nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów użytkowych, takich jak telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne, kolczyki itp. w trakcie korzystania z urządzeń rozrywkowych lub pozostawione bez nadzoru. Zagubione przedmioty wartościowe, w przypadku ich odnalezienia przez pracowników Parku, zostają przekazane do biura i są tam przechowywane do momentu ich odbioru przez właścicieli, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy. Po tym okresie przekazywane są do utylizacji.

PRZESTÓJ URZĄDZEŃ
W przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia pojedynczych urządzeń rozrywkowych i pojazdów mechanicznych z pracy, np. z powodu napraw, przeglądów technicznych, siły wyższej, niekorzystnych warunków pogodowych, zasadniczo nie przewiduje się zwrotu z tytułu poniesionej przez odwiedzających opłaty.

ZGŁASZANIE SZKÓD
Wszelkie urządzenia rozrywkowe w Parku Rozrywki ZATORLAND są starannie konserwowane i nadzorowane. Jeśli pomimo tego, użytkownik poniósł niezawiniona szkodę (materialna, osobista lub inna), winien zgłosić ją w biurze Parku przed jego opuszczeniem. Prosimy o zgłaszanie się również wtedy, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na skutek zaistniałego zdarzenia szkoda może wystąpić w terminie późniejszym. Roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, jeśli możliwe i wykonalne w trakcie pobytu na terenie Parku zgłoszenie nastąpi dopiero po opuszczeniu jego terenu.

REKLAMA ORAZ OFERTOWANIE TOWARÓW I USŁUG
Reklama oraz oferowanie towarów i usług na terenie całego Parku, włącznie z parkingami i miejscami przed wejściem do Parku są dozwolone wyłącznie za wcześniejszym pisemnym zezwoleniem zarządcy obiektu. Dotyczy to również przeprowadzania na terenie Parku badań opinii publicznej i liczenia odwiedzających. Agitacja i manifestacja na rzecz organizacji, związków, wspólnot interesów i innych inicjatyw, przy użyciu wszelkiego rodzaju środków są zabronione na terenie Parku
oraz wewnątrz wszelkich urządzeń rozrywkowych lub transportowych (tramwaje wodne itp.). Działania takie podlegają bez wyjątku sankcjom w postaci wydalenia z terenu Parku, pociągnięcia do odpowiedzialności cywilno-prawnej oraz złożenia doniesienia na policję o zakłócaniu porządku wewnętrznego.

PRAWO GOSPODARZA OBIEKTU
Park Rozrywki ZATORLAND ma prawo do usunięcia z terenu Parku bez rekompensaty osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu lub przebywających na jego terenie bez ważnego biletu. Osoba zakłócająca spokój innych gości, korzystająca z urządzeń rozrywkowych na terenie lunaparku niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosująca się do poleceń obsługi parku, nie respektująca znaków nakazu lub w inny sposób zakłócająca porządek publiczny może zostać wydalona z terenu Parku bez prawa zwrotu opłaty uiszczonej za wstęp. Park Rozrywki ZATORLAND ma prawo wykorzystać w celach promocyjnych i marketingowych
materiały wideo oraz zdjęcia osób i obiektów znajdujących się na terenie Parku.

Życzymy Państwu spokojnego i miłego dnia oraz beztroskiej zabawy w Parku Rozrywki Zatorland.
Zarząd ZATORLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze, adres: ul. Parkowa 7, 32-640 Zator

 

BILETY ZAKUPIONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NALEŻY WYMIENIĆ W OPASKOMACIE PARKU NA OPASKĘ, KTÓRA JEST WŁAŚCIWYM BILETEM!


BILET DLA MALUCHA:
Zawartość biletu jest tożsama z zawartością Biletu zakupionego przez rodzica (zawartość zobacz poniżej) oraz możliwość korzystania z urządzeń placów zabaw (huśtawki, trampoliny, zjeżdżalnie itp.), piaskownic „Wykopaliska”, Strefy Aktywnego Odkrywcy, Małpi Gaj (NOWOŚĆ!) oraz Dmuchańca (NOWOŚĆ!)

BILET ULGOWY ORAZ BILET NORMALNY OBEJMUJĄ:
• WSTĘP DO PARKU RUCHOMYCH DINOZAURÓW
• WSTĘP DO PARKU MITOLOGII (REJS TRAMWAJEM WODNYM – 10 ZŁ, WYNAJĘCIE ROWERKA WODNEGO – 15 ZŁ, PŁATNE NA MIEJSCU W PRZYSTANI)
• WSTĘP DO PARKU OWADÓW
• SEANS W KINIE 5D EXTREME
• SEANS W KINIE 3D 360
• ZWIEDZANIE DOMU SZALONEGO NAUKOWCA
• MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO SKORZYSTANIA Z ATRAKCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE CAŁEGO PARKU – KOLEJKI, KARUZELE, TRAMPOLINY, PLACE ZABAW ITP. (Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ URUCHAMIANYCH ZA POMOCĄ MONET, NP. AUTOMATYCZNE BUJAKI ITP.)

ATRAKCJE Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM WZROSTOWEGO:
• Karuzela “Słoniki” – od 90 cm (Lunapark)
• Wieża Drop’n’twist – od 90 cm (Lunapark)
• Diabelski Młyn – od 90 cm (Lunapark)
• Karuzela “Merry-Go-Round” – od 90 cm (Lunapark)
• Karuzela „Clown” – od 90 cm (Park Owadów)
• Robal Coaster – od 95 cm (Park Owadów)
• Minigokarty – od 95 cm (Park Owadów)
• Karuzela „Strażak” – od 95 cm (Lunapark) NOWOŚĆ!
• Miasteczko Ruchu Drogowego – od 100 cm (Park Owadów)
• Basen z łódkami – od 100 cm (Park Owadów)
• Park Linowy “Zdobywcy Olimpu” – od 100 cm (Park Mitologii)
• Wieża „Zeus Swing Tower” – od 105 cm (Park Mitologii) NOWOŚĆ!
• Autodrom – od 110 cm (Lunapark)
• Dinocoaster – od 110 cm (Lunapark)
• Plac Zabaw „Robaki-rozrabiaki” – od 110 cm (Park Owadów)
• Karuzela “Crazy Raft” – od 130 cm (Lunapark)
• Karuzela “Twist’n’swing” – od 135 cm (Lunapark)

Pozostałe atrakcje na terenie całego parku nie są uwarunkowane wzrostem.
M.in.:
• Małpi Gaj – brak ograniczeń (Lunapark) NOWOŚĆ!
• Strefa Aktywnego Odkrywcy – brak ograniczeń (Lunapark)
• Plac Zabaw (Huśtawki, Trampoliny, Zjeżdżalnia Itp.) – brak ograniczeń (Lunapark)
• Plac zabaw – brak ograniczeń (Park Mitologii)
• Ścianka wspinaczkowa – brak ograniczeń (Park Mitologii oraz Park Owadów)
• Huśtawki – brak ograniczeń (Park Mitologii)
• Plac Zabaw „Ule” – brak ograniczeń (Park Owadów)
• Dmuchaniec – brak ograniczeń (Park Mitologii) NOWOŚĆ!
• ITP.